Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Vytváranie a spravovanie poštových archívov

Vytváranie a spravovanie poštových archívov zahŕňa vytvorenie archívneho súboru, obnovenie dokumentu z archívu, zobrazenie archívnych súborov a zobrazenie archívnych protokolových súborov.

Skôr ako začnete

Postupujte nasledovne:

Procedúra

Vykonajte ľubovoľné z nasledujúcich úloh, ak chcete vytvoriť a spravovať archívy:
Voľba Opis
Úloha Kroky
Vytvoriť archívny súbor
  1. Vyberte dokument, ktorý chcete archivovať.
  2. Kliknite na šípku vedľa ikony Move to Folder ikona a šípka Move to Folder a následne vyberte Archive.
Poznámka: Ak archivujete lokálne a ešte ste si nenainštalovali IBM® Domino Sync Manager, pri prvom archivovaní dokumentu budete vyzvaný, aby ste si stiahli softvérDomino Sync Manager. Ak chcete inštalovať, kliknite na Yes.
Obnoviť dokument z archívu
  1. Vyberte dokument, ktorý chcete obnoviť.
  2. Kliknite na šípku vedľa ikony Move to Folder ikona a šípka Move to Folder a vyberte jednu z týchto možností:
    • Restore -- ak chcete kopírovať archivovanú správu z archívneho súboru a obnoviť ju do svojho poštového súboru.
    • Restore and Delete -- ak chcete odstrániť archivovaný dokument z archívneho súboru a následne ho vymazať.
Zobraziť archívny súbor V navigačnom paneli rozviňte zobrazenie Archive, a potom vyberte archív.
Zobraziť archívny protokolový súbor Archívny protokol si musíte zobraziť v klientovi IBM Notes. Otvorte archívny protokol archive\l_username.nsf, rovnakým spôsobom akým by ste otvorili ľubovoľnú aplikáciu Notes.