Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Práca so skupinovými kalendármi

Ak si chcete zobraziť skupinové kalendáre alebo chcete s nimi pracovať, v navigátore použite zobrazenie Group Calendar z vášho kalendára.

Informácie o úlohe

Ak si nedokážete zobraziť kalendár člena skupiny, požiadajte osobu, aby pridala vaše meno do zoznamu osôb, ktoré si môžu zobraziť jej kalendár, do svojich preferencií delegovania.

Tabuľka 1. Úlohy so skupinovým kalendárom
Úloha Kroky
Vytvoriť skupinový kalendár, aby ste na jednom mieste videli čas v práci a voľný čas všetkých osôb v skupine.
  • Vo svojom kalendári kliknite v navigátore na zobrazenie Group Calendar.
  • Kliknite na New.
  • Zadajte názov skupiny.
  • V oblasti Members zadajte mená osôb alebo skupín z oblasti Members. Ak si chcete mená vybrať zo zoznamu kontaktov, kliknite na Members.
  • Pre The First Time vyberte, ako sa majú zobraziť informácie pri prvom otvorení tohto skupinového kalendára: Collapse All len pre zobrazenie času venovaného práci všetkých členov skupiny alebo Expand All pre zobrazenie podrobností kalendára všetkých členov skupiny.
  • Kliknite na Save and Close alebo kliknite na Save, aby sa vaša práca uložila, ale aby ste mohli pokračovať vo vyberaní volieb.
  • (Voliteľné) Nastavte preferenciu rozvrhu delegovania na obmedzenie prístupu do vášho rozvrhu, aby len osoby vo vašom prístupovom zozname mohli vidieť vašu pracovnú dobu.
Zmeniť spôsob zobrazovania skupinového kalendára V otvorenom skupinovom kalendári kliknite na View, a potom z navigačného panelu skupinového kalendára vyberte zobrazenie.
Zobraziť kalendár člena skupiny Kliknite na znamienku plus (+) alebo mínus (-) vedľa mena člena, aby sa rozvinul alebo zvinul jeho kalendár.
Pridať alebo odstrániť meno člena skupiny
  1. Dvakrát kliknite na názov skupiny, a potom kliknite na Add/Remove.
  2. Kliknite na Members.
  3. Ak chcete pridať meno, vyberte meno a kliknite na Add. Ak chcete mená odstrániť, vyberte jedno alebo viaceré mená a kliknite na Remove alebo na Remove All.