Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Práca s kalendárom

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené popisy bežne vykonávaných úloh v kalendári.

Kliknutím na ikonu ikona Kalendár môžete otvoriť svoj kalendár.

Tabuľka 1. Úlohy v kalendári
Úloha Kroky
Vytvoriť položku kalendára - ako napríklad stretnutie, celodenné podujatie, pripomienka, výročie alebo pozvánka na schôdzku - ktorá sa bude zobrazovať vo vašom kalendári.
Poznámka: Administrátori môžu nastaviť maximálnu veľkosť alebo kvótu pre poštové správy. Ak má váš poštový súbor kvótu a vy ju dosiahnete, nebudete môcť vytvoriť poštovú správu alebo položku kalendára.
  1. Kliknite na New a vyberte typ položky kalendára, ktorá sa má vytvoriť.
  2. Do poľa Subject napíšte krátky popis.
  3. V závislosti od typu položky zadajte dátum, čas začiatku a čas ukončenia, a ak to máte povolené aj časové pásmo.
  4. (Voliteľné) Polia Remind me použite na nastavenie poplachu pre položku.
  5. (Voliteľné) V poli Show as vyberte voľbu Available, ak chcete predbežne položku pridať do svojho kalendára, ale chcete si vo svojom rozvrhu voľného času ponechať otvorený časový úsek.
  6. (Voliteľné) Vyberte Mark Private, ak chcete zamedziť ľuďom, ktorí majú prístup do vášho kalendára, aby si položku prečítali. Ľudia s prístupom pre spravovanie vášho kalendára uvidia časy, nie však obsah dôverných položiek.
Upraviť položky kalendára, ktoré ste vytvorili, alebo ku ktorým máte prístup pre úpravy. Dvakrát kliknite na položku. Ak ju nemôžete upraviť, potom ste položku nevytvorili ani nemáte prístup pre jej úpravy.
Upraviť predmet položky kalendára vo vnútri kalendára bez otvorenia položky. Raz kliknite na predmet položky kalendára, aby ste ho v zobrazení vybrali a následne naň znova kliknite, aby ste mohli upraviť text.
Zmeniť čas položky priamo v zobrazení kalendára. Položku kalendára pretiahnite do nového času v ľubovoľnom zobrazení kalendára, ktoré má časové úseky (One Day, Two Days, One Week a One Work Week) alebo do nového dňa v zobrazeniach kalendára, v ktorých sa zobrazujú dňové úseky (Two Weeks a One Month).
Poznámka: Funkcie vnútorných úprav alebo presúvania pomocou myši nebudete môcť používať, ak vám ich administrátor nepovolil.
Pri vytváraní položky kalendára nastaviť voľby opakovania. Kliknite na Repeats a zadajte voľby opakovania.
Poznámka: Ak sa má položka opakovať viackrát za deň, vytvorte osobitné opakované položky pre každý výskyt.
Upraviť opakovanú položku kalendára Dvakrát kliknite na položku, vykonajte a uložte zmeny a zadajte opakované inštancie, pre ktoré sa zmeny použijú.
Poznámka: V opakovaných položkách kalendára nemôžete aktualizovať alebo upravovať prílohy.
Poznámka: Okrem toho by ste nemali aktualizovať prílohy pomocou klienta IBM® Notes, ak budete na interakciu s týmito položkami používať aj klienta Notes. V tomto prípade sa pri ďalšom pokuse o otvorenie alebo zmenu týchto položiek vo webovom klientovi môže zobraziť varovanie.
Pridať jeden alebo viaceré externé kalendáre, ako napríklad kalendár Google, do vášho hlavného kalendára, aby ste si mohli naraz zobraziť položky z viacerých kalendárov.
Poznámka: Váš administrátor musí nakonfigurovať túto funkciu, aby bola k dispozícii. Ak ju máte k dispozícii, musíte byť v režime online, aby ste mohli pridať externý kalendár.
  1. Na bočnej lište vášho kalendára vedľa My Calendars kliknite na Add.
  2. Vyplňte povinné polia a kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Externé kalendáre si môžete zobraziť aj na bočnej lište Day-At-A-Glance a pridávať externé položky tak, aby sa všetky položky kalendára zobrazili vo vašom hlavnom kalendári. Kliknite na ponuku Day-At-A-Glance a potom vyberte Show My Calendars.