Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Výber adries pre poštu, pozvánky alebo úlohy

Vyberte adresy pre správy, pozvánky alebo priradenia úloh.

Informácie o úlohe

Vyberte a spravujte kontakty, ktoré pridáte do e-mailov, pozvánok alebo úloh.

Procedúra

 1. Vytvorte novú poštovú správu.
 2. Kliknite na To, Cc alebo na Bcc.
 3. Vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich úloh:
  Tabuľka 1. Úlohy správy pošty, pozvánok a úloh
  Úloha Kroky
  Zmeniť zoznam kontaktov alebo adresárov Vedľa poľa Search in kliknite na šípku a požadované vyberte zo zoznamu.
  Zmeniť spôsob zobrazovania zoznamu kontaktov Vedľa poľa View by kliknite na šípku a vyberte zobrazenie.
  Vyhľadať kontakt Do poľa Search for zadajte meno a kliknite na Search.
  Poznámka: Nemôžete vyhľadávať v hierarchických zobrazeniach, ktoré sú uvedené v poli View by.
  Adresovať správu, pozvánku alebo zadanie úlohy Vyberte jedno alebo viaceré mená a kliknite na ľubovoľné z tlačidiel adries.
  Pozvať niekoho ako prezentátora (len online schôdzky) Vyberte jedno alebo viaceré mená a kliknite na Presenters.
  Odlišovať názvy, ktoré nie sú jedinečné Kliknite na Details.
  Odstránenie mena zo zoznamu Vyberte meno v zozname Recipients a kliknite na Remove.
  Vymazať celý zoznam Kliknite na Remove All.
  Vytvoriť záznam kontaktu, ktorý bude obsahovať všetky informácie o tejto osobe a ktoré sa budú ukladať do adresára (vrátane certifikátov) Vyberte jedno alebo viaceré mená a kliknite na Copy.
  Poznámka: Ak bude vo vašich kontaktoch nájdené duplicitné meno, nevykoná sa žiadna akcia.