Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Delegovanie prístupu k pošte, kalendáru, kontaktom a úlohám

Môžete nastaviť preferenciu delegovania, aby mohli iní ľudia spravovať vašu poštu, vrátane kalendára, kontaktov a položiek úloh. Okrem toho im môžete povoliť, aby pre vás vykonali niektoré úlohy, napr. odoslať správy a vytvoriť položky.

Informácie o úlohe

Ľudia, ktorí majú prístup k vášmu poštovému súboru, nemôžu čítať zašifrovanú poštu, ktorú dostávate a nemôžu odosielať podpísanú alebo zašifrovanú poštu, aj keď poštový súbor obsahuje vaše ID užívateľa.
Poznámka: Zašifrované správy, ktoré vaši delegáti pre vás vytvoria, nemôžete čítať, ak vaše ID užívateľa neobsahuje šifrovací kľúč na šifrovanie správ. Štandardne nemá prístup nikto okrem vlastníka poštového súboru.
Poznámka: Ak nemôžete uložiť preferencie delegovania, znamená to, že server ešte nespracoval vašu požiadavku. Keď skončí spracovanie, mená, ktorým ste delegovali prístup, budú uložené v preferenciách delegovania.

Procedúra

 1. Prejdite na Preferences > Delegation. Štandardne sa otvoria preferencie pošty a kalendára.
 2. Kliknite na Add Person or Group.
 3. Zadajte, kto by mal mať prístup.
 4. Vyberte k akej časti vášho poštového súboru chcete, aby mali delegáti prístup.
  Tip: Vyberte None, aby ste zabránili určenej osobe alebo skupine pristupovať k vášmu poštovému súboru.
 5. Vyberte úlohy, ktoré chcete, aby delegát mohol vykonať.
 6. Automaticky pošlite ďalej upozornenia kalendára osobe alebo osobám, ktoré sú vašimi delegátmi.
 7. Vyberte ako spracovávať správy, ktoré sú označené ako súkromné. Napríklad Forward without private details umožňuje vášmu delegátovi vidieť len nesúkromné detaily.
 8. (Voliteľné) Ak chcete odstrániť meno zo zoznamu delegátov, vyberte meno a kliknite na Remove Selected Person or Group.
 9. (Voliteľné) Ak chcete upraviť prístup už udelený osobe alebo skupine, vyberte meno v zozname a kliknite na Change Access.
 10. Kliknite na OK a potom na Save & Close, čím zatvoríte pole s preferenciami.