Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Vytváranie a správa poštových pravidiel

Môžete vytvoriť poštové pravidlá, ktoré sa automaticky použijú pre nové prijaté správy, ktoré budú spĺňať určité podmienky. Všetky pravidlá, ktoré vytvoríte v aplikácii IBM® Notes, sa zobrazia aj v aplikácii IBM iNotes

Procedúra

 1. Vo vašej schránke prijatých správ kliknite na šípku vedľa More, a potom kliknite na New Rule.
 2. Zadajte názov pre poštové pravidlo.
 3. Vyberte jednu možnosť:
  • Not Enabled -- ak chcete poštové pravidlo vypnúť.
  • Enabled -- ak chcete poštové pravidlo zapnúť.
 4. Vyberte časť e-mailovej správy, ktorá sa má skontrolovať, ako napríklad Sender alebo Subject.
 5. Vyberte stav, ako napríklad contains alebo is. Podmienka contains funguje pri častiach slov a nerozlišuje veľkosť písmen.
 6. Zadajte kritéria, ktoré sa majú skontrolovať, ako napríklad slovo v predmete alebo v tele správy. Pri zadávaní kritérií nepoužívajte úvodzovky. Ak máte podmienku Sender alebo To, zadajte meno alebo kliknite na tlačidlo pre prehľadávanie adresára.
 7. Kliknite na Add.
 8. (Voliteľné) Vyberte Exception a vytvorte podmienky, ako ste to urobili v kroku 4, ktoré budú výnimkami z pravidla. Voľba Exception sa nezobrazí, kým nepridáte prvú podmienku.
 9. (Voliteľné) Vyberte Condition a vytvorte ďalšie podmienky. Vyberte jednu z týchto možností:
  • AND -- ak chcete filtrovať poštu pomocou pôvodných podmienok a všetkých ostatných vami vytvorených podmienok.
  • OR -- ak chcete filtrovať poštu buď pomocou pôvodných podmienok alebo ľubovoľných vami vytvorených nových podmienok.
 10. Pod Create actions vyberte akciu, potom kliknite na Add.
 11. Kliknite na tlačidlo OK, ak chcete uložiť a zatvoriť poštové pravidlo.

Ako ďalej

Hlavné pravidlá, ktoré vytvoríte, sa zobrazia v zobrazení Tools > Rules vo vašom poštovom súbore. V tomto zobrazení sú uvedené existujúce pravidlá a podmienky a akcie pre jednotlivé pravidlá. Poštové pravidlo môžete upraviť kliknutím pravým tlačidlom myši na príslušné pravidlo a otvorením pravidla.

Akciu "stop processing" môžete použiť pri nastavovaní poštových pravidiel na zastavenie spracovania všetkých pravidiel, ktoré nasledujú po pravidle obsahujúcom akciu "stop processing". Akcia "stop processing" je obzvlášť užitočná vtedy, ak sa na správu môže vzťahovať viacero pravidiel a vy chcete, aby sa vykonávanie poštových pravidiel zastavilo po prvej vykonanej akcii.