Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Usporiadanie schránky prijatých správ

K usporiadaniu vašej schránky prijatých správ patrí používanie priečinkov na usporiadanie správ, označovanie správ ako prečítané alebo neprečítané bez otvorenia správy, označovanie správ na sledovanie a iné organizačné úlohy.

Procedúra

Vykonajte ľubovoľnú z úloh v tabuľke, aby ste usporiadali svoju schránku prijatých správ.
Tabuľka 1. Úlohy pre usporiadanie schránky prijatých správ
Úloha Popis
Usporiadať správy do priečinkov.
  • Úlohy s priečinkami môžete v zobrazení pošty vykonať kliknutím na šípku veľa ikony ikona Presunúť do priečinka v lište akcií a vykonaním požadovaných nastavení.
  • Ak chcete obnoviť počet neprečítaných pre priečinok, nad daným priečinkom prejdite myšou a kliknite na ikonu obnovenia, ktorá sa zobrazí za názvom priečinka.
Označiť vybraté správy alebo všetky správy ako prečítané alebo neprečítané bez otvorenia správy.
  1. Kliknutím na správu vyberte jednu alebo viaceré správy. Ak chcete vybrať viaceré správy, podržte kláves Ctrl a kliknite na každú správu, ktorú chcete označiť ako prečítaná alebo neprečítaná.
  2. Kliknite na šípku vedľa Mark As a vyberte Read alebo Unread.
Poznámka: Tiež môžete nastaviť preferenciu, aby sa správy po zobrazení v podokne náhľadu označovali ako prečítané. Prejdite do Preferences > Mail > Display.
Vytvoriť priečinok Move a Close pre uloženie, zatvorenie a zaradenie správ jedným kliknutím.
Poznámka: Najprv musíte označiť priečinok vo vašich preferenciách Mail.
  • V schránke prijatých správ vyberte správu a vyberte Move to <Foldername> Folder.
  • V otvorenej správe vyberte Default Move and Close.
Označiť poštovú správu ikonou hviezdy, ktorá bude označovať že správa si vyžaduje akciu sledovania. Tieto správy budú pridané do zobrazenia Follow Up.
Poznámka: Predvolené nastavenia sledovania nastavíte kliknutím na Preferences. Potom rozviňte Mail a kliknite na Follow Up.
  1. V schránke prijatých správ alebo v priečinku vyberte existujúcu správu alebo vytvorte novú, ktorú označíte na sledovanie.
  2. Kliknite na šípku vedľa ikony ikona a šípka Rýchla hviezda a potom výberom možnosti Add or Edit Star nastavte alebo zmeňte nastavenia sledovania alebo výberom možnosti Quick Star označte správu predvolenými nastaveniami pre sledovanie.