Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Nastavenie preferencií pošty

Prostredníctvom preferencií si môžete prispôsobiť množstvo nastavení pošty, ako napríklad nastavenie ako sa má zobrazovať neprečítaná pošta, nastavenie poradia triedenia, vytvorenie osobného podpisu a iné nastavenia.

Tabuľka 1. Preferencie pošty
Úloha Popis
Používať skrátené zápisy dátumu. V zobrazeniach pošty budú uvedené dátumy v skrátenom, zjednodušenom formáte nasledovne:
 • Ak dátum pripadne na aktuálny deň, stĺpec dátumu zobrazí len čas, napríklad "4:50 PM"
 • Včerajší dátum bude uvedený ako "Yesterday" plus čas
 • Ak dátum pripadne na niektorý deň v rámci posledného roka, mesiac a deň budú zobrazené s časom, napríklad: "May 12 3:50 PM"
 • Ak dátum pripadne na deň v predchádzajúcom roku, zobrazí sa tradičný dátum/čas, napríklad "5/12/2011 3:15 PM"
 • Ak je v zobrazení pošty z nejakého dôvodu budúci dátum, kvôli nastaveniam operačného systému bude zobrazený rovnako ako predchádzajúci príklad "May 12 3:50 PM"
Skrátené dátumy sú štandardne zapnuté. Ak chcete vyradiť toto správanie, v Preferences > Basics, zrušte začiarknutie Use abbreviated dates.
Zmena preferencií automatického ukladania. Obsah e-mailových správ, ktoré vytvoríte alebo upravíte, sa štandardne automaticky ukladá v pravidelných časových intervaloch. Kliknite na Preferences > Basics a zrušte označenia možnosti Automatically save mail.
Vybrať ako sa má neprečítaná pošta zobrazovať vo vašich zobrazeniach pošty. Neprečítaná pošta sa môže zobrazovať buď ako tučný čierny text alebo ako jednoduchý červený text. Kliknite na Preferences > Mail > Display.
Zmeniť poradie triedenia poštových správ, vzostupne alebo zostupne. Kliknite na Preferences > Mail > Display.
Vytvorte osobný podpis, ktorý pridáte na koniec odchádzajúcej pošty automaticky alebo v každej správe osobitne. Ak ste nastavili, aby sa podpis používal v klientovi IBM® Notes, môžete ho používať aj pre IBM iNotes. Ak chcete vykonať akékoľvek zmeny vo svojom podpise Notes, musíte byť v klientovi Notes.
Poznámka: Tento typ podpisu nie je digitálnym podpisom, ktorý sa používa na zabezpečenie.
 1. Kliknite na Preferences > Mail > Signature
 2. Vytvorte si podpisy s jednoduchým a s formátovaným textom.
 3. Označte Append a signature to the bottom of your outgoing mail messages, aby sa podpis pridal do všetkých správ.
 4. Vyberte typ podpisu, ktorý sa bude automaticky používať. Ak bude váš podpis pridaný automaticky, predtým ako správu odošlete ho môžete ešte formátovať alebo odstrániť.
 5. (Voliteľné) Zahrňte do svojho podpisu webové prepojenie.
 6. (Voliteľné) Ak chcete zahrnúť e-mailovú adresu, napíšte svoju e-mailovú adresu vo formáte pre e-mailové adresy johnd@acme.com. Po pridaní podpisu sa text e-mailovej adresy zmení na prepojenie.
 7. Kliknite na Save & Close
V zobrazeniach pošty zobraziť indikátory upozornenia, ktoré budú oznamovať, či ste boli jediným príjemcom správy alebo jedným z mnohých. Táto preferencia sa vzťahuje na poštu, ktorá vám bola doručená so štýlom adresyNotes, vy však môžete zadať aj iné typy adries, pri ktorých sa majú zobrazovať.
Poznámka: Ak ste v minulosti túto funkciu zadali v klientovi Notes, indikátory sa budú zobrazovať aj v iNotes. Avšak podľa toho ako vám váš administrátor nastavil konto, možno nebudete môcť nastaviť alebo upraviť toto nastavenie z užívateľských preferencií Notes.
 1. Kliknite na Preferences > Mail > Attention Indicator
 2. Vyberte kedy sa majú indikátory zobrazovať.
 3. (Voliteľné) Zadajte ľubovoľné iné adresy, ako je napríklad vaša internetová adresa alebo skupiny, v ktorých sa nachádzate, pri ktorých sa majú tieto indikátory zobrazovať.
Zadať položky kalendára, ktoré sa majú zobrazovať v zobrazeniach pošty. Kliknite na Preferences > Calendar > Display.
Osoby, ktoré vám správy posielajú z Notes alebo z iNotes si môžu predvolene správu znovu vyvolať od vás. Nastavte preferenciu, ktorá zamedzí ostatným v opätovnom vyvolaní správy, ktorá vám bola poslaná. Kliknite na Preferences > Mail > General. Pod View and Folder Management zrušte označenie voľby Allow others to recall mail sent to you.
Povoliť preferenciu zabezpečenia obrázkov, aby sa zamedzilo zobrazovanie vzdialených obrázkov, to znamená, že obrázky, na ktoré odkazujú externé zdroje a teda nie sú v správe vložené, sa nebudú pri čítaní pošty zobrazovať automaticky. Táto preferencia zamedzuje zobrazovaniu potenciálne citlivých informácií na verejnom priestranstve, ako je napríklad kiosk. Kliknite na Preferences > Mail > Display a vyberte To ensure privacy, do not show remote images without my permission.