Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Vytváranie a používanie tlačovín

Vami vytvorené tlačoviny môžete používať na posielanie správ a na vytváranie ďalších tlačovín.

Informácie o úlohe

Rozviňte zobrazenie Tools a potom kliknite na možnosť Stationery, aby ste mohli vykonať nasledujúce úlohy.

Tabuľka 1. Úlohy vytvárania a používania šablón
Úloha Kroky
Vytvorte novú tlačovinu s textom alebo grafikou a zoznam príjemcov, ktoré budete môcť opätovne použiť pre svoje poštové správy. Je to pohodlné v prípade, že často posielate správu, ako napríklad hlásenie o stave, v tom istom formáte rovnakým ľuďom. Vami vytvorená tlačovina sa uloží do zobrazenia Stationery vo vašej pošte.

Kliknite na New Stationery. Vyplňte formulár správy, ako by ste vytvárala novú správu, vrátane nasledovných náležitostí:

  • Príjemcovia
  • Voľby doručenia (ako napríklad priorita alebo oznámenia o doručení)
  • Predmet
  • Úvodný text
  • Grafika
  • Prílohy
  • (Voliteľné) Ak automaticky zahrniete svoj podpis na koniec správ, budete ho môcť zmeniť alebo odstrániť pre tento formulár Stationery.

Kliknite na Save & Close a zadajte názov svojej tlačoviny, ak ním nemá byť text uvedený v predmete správy.

Vytvorte správu pomocou existujúcej tlačoviny Vyberte tlačovinu, ktorú chcete použiť a kliknite na šípku vedľa tlačidla New a vyberte New Message with Stationery.
Upravte tlačovinu Vyberte šablónu, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na ikonu ikonu Upraviť.

V tlačovine vykonajte potrebné zmeny a kliknite na Save & Close.

Vytvorte tlačovinu zo správy, ktorú práve vytvárate Vyplnené polia môžete použiť vo formulári novej správy na vytvorenie tlačoviny.

Kliknite na šípku vedľa voľby More a kliknite na Save as Stationery.