Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Pravidlá vytvárania názvov priečinkov

Okrem štandardných priečinkov v poštovom súbore si môžete vytvoriť aj svoje vlastné priečinky, ktoré sa zobrazia v navigačnom paneli pošty. Pri vytváraní priečinkov by ste však mali mať na zreteli obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na názvy priečinkov. Tieto obmedzenia sa uplatňujú bez ohľadu na to, či používate klienta Notes alebo webového klienta.

Názvy priečinkov môžu byť ľubovoľnou kombináciou znakov vrátane písmen, číslic, medzier a interpunkčných znamienok. Existuje však niekoľko znakov, ktoré sú určené na špeciálne účely. Použitie týchto znakov môže mať nepredvídateľné dôsledky. V názvoch priečinkov sa zachová veľkosť písmen, ale v názvoch priečinkov sa nerozlišuje veľkosť písmen. Napríklad, aplikácia Notes nerozlišuje medzi priečinkami s názvami "Mená zvierat" a "mená zvierat". Duplicitné názvy priečinkov nie sú dovolené, pokiaľ sa nenachádzajú v samostatných podpriečinkoch. Takže ak už v priečinku existuje podpriečinok s názvom "Mená zvierat" (rôzna veľkosť písmen), v tom istom priečinku nemôžete vytvoriť priečinok s názvom "mená zvierat".

Úplný názov priečinka (vrátane všetkých aliasov) môže byť dlhý maximálne 64 bajtov. Anglické znaky využívajú jeden bajt, kým znaky v iných jazykoch často využívajú viac bajtov. Názvy podpriečinkov sú obmedzené na 130 bajtov vrátane znaku opačnej lomky (\). Napríklad, podpriečinok customers\issues\resolved obsahuje 25 znakov (25 bajtov v angličtine).

Celkový počet zobrazení a priečinkov, ktoré sa môžu zobraziť v navigačnom paneli aplikácie Pošta, závisí o písma použitého na zobrazenie názvov, ako aj iných faktorov vo vzhľade panela. Taktiež majte na pamäti, že niektoré názvy priečinkov sú vyhradené pre návrh aplikácií Notes, ako napríklad Prijaté správy, Kalendár a Kôš. Tieto názvy by ste nemali používať.