Back Forward All Topics Back Forward All Topics

Odpoveď na zadanie úlohy

Keď vám bude doručené oznámenie o skupinovej úlohe, môžete zadanie úlohy akceptovať, odmietnuť alebo delegovať.

Informácie o úlohe

Správu o úlohe otvorte vo svojej schránke prijatých správ a vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich úloh:
Tabuľka 1. Úlohy odpovedania na priradenia úloh
Úloha Kroky
Akceptovať Kliknite na Accept, a potom vyberte jednu voľbu:
  • Accept
  • Accept with comments
Odmietnuť Kliknite na Decline, a potom vyberte jednu voľbu:
  • Decline
  • Decline with Comments
Poznámka: Ak chcete odmietnuť len špecifické inštancie opakovaných úloh, akceptujte úlohu, a potom odmietnite vybraté inštancie.
Označiť ako dokončené Kliknite na Mark Completed. Ak vám bola zadaná úloha, ktorú ste už dokončili, môžete použiť voľbu Mark Completed bez toho, aby ste museli úlohu najprv akceptovať.
Delegovať úlohu niekomu inému Kliknite naDecline > Delegate. Zadajte meno delegáta alebo kliknite na šípku, aby ste mohli meno vybrať z adresára.
Navrhnúť nový čas Kliknite na Decline > Propose New Time. Vyberte nové dátumy začiatku a ukončenia.
Poznámka: Ak chcete navrhnúť nové dátumy pre opakované úlohy, akceptujte úlohu, a potom vyberte špecifické inštancie, ktorých dátumy chcete zmeniť.
Poznámka: Svoj rozvrh si skontrolujete v otvorenej skupinovej úlohe kliknutím na Check Calendar.